Twoja aktualna pozycja:
Dzisiejsza data: poniedziałek, 30 listopada 2020


 

 PREZES SĄDU REJONOWEGO                                                                  Przemyśl, dnia 12 marca 2020 r.

           W PRZEMYŚLU

 
 
      Zarządzenie Nr 7 /2020
Prezesa Sądu Rejonowego w Przemyślu
z dnia 12 marca 2020 r.
w sprawie wprowadzenia dodatkowych środków zapewniających bezpieczeństwo
w budynkach Sądu Rejonowego w Przemyślu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 
 
W związku z narastającym zagrożeniem epidemiologicznym na podstawie art. 9a § 1, art. 54 § 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2020.365 j.t..)


 
zarządzam:


 

§ 1.    1. Odwołanie wszystkich rozpraw oraz posiedzeń jawnych w Sądzie Rejonowym w Przemyślu wyznaczonych do dnia 31 marca 2020 roku za wyjątkiem spraw należących do kategorii tzw. pilnych określonych w § 2 pkt 5 Regulamin urzędowania sądów powszechnych ( Dz. U. 2019.1141 ze zm.)

          2. O konieczności odbycia rozprawy albo posiedzenia jawnego ostatecznie decyzję podejmuje sędzia referent.

§ 2.  Odwołanie badań związanych z oględzinami lekarskimi w Sądzie Rejonowym w Przemyślu w okresie do dnia 31 marca 2020 r.

§ 3. 1.W odniesieniu do spraw rozpoznawanych na rozprawach i posiedzeniach jawnych na salach rozpraw wprowadzam ograniczenie udziału publiczności do 2 (dwóch) osób wskazanych przez strony postępowania.

2. Ograniczenie nie dotyczy przedstawicieli mediów.

3. Zarządzenie nie wyłącza uprawnień sądu i przewodniczącego składu orzekającego do wydawania zarządzeń porządkowych.

§ 4. 1. Wprowadzenie obowiązku dezynfekcji rąk wszystkich osób wchodzących do budynków Sądu Rejonowego w Przemyślu.

2. Wprowadzenie kontroli osób wchodzących do budynków Sądu Rejonowego poprzez zdalny pomiar temperatury ciała. Kontrola przeprowadzana jest przez pracowników ochrony sądu, którzy uprawnieni są do odmowy wstępu do budynku osób, u których stwierdzono podwyższoną temperaturę ciała na poziomie 37,5 0 C i więcej.

3. Na żądanie osoby, której odmówiono wstępu do budynku wydaje się zaświadczenie z pieczęcią sądu, stanowiącą podstawę usprawiedliwienia nieobecności lub spóźnienia w złożeniu pisma. Zaświadczenie będzie wydawane przez pracownika Biura Obsługi Interesanta.

§ 5. 1. Ograniczenie możliwości korzystania z Biura Obsługi Interesanta jedynie do stron postępowania i ich profesjonalnych pełnomocników przed Sądem Rejonowym w Przemyślu, pozostałym osobom pozostawiając możliwość kontaktu telefonicznego lub elektronicznego.

2. Ograniczenie korzystania z Czytelni akt wyłącznie dla stron postępowań
i ich reprezentantów procesowych w sprawach, w których rozprawy
i posiedzenia nie zostały odwołane.


§ 6. Wstrzymanie osobistego przyjmowania interesantów przez Prezesa i Wiceprezesa Sądu, Kuratorów zawodowych, Kierowników sekretariatów Wydziałów/ Oddziałów/Sekcji.

§ 7. Wstrzymanie wykonywania czynności przez kuratorów sądowych w terenie - (nie dotyczy to decyzji orzeczniczych podejmowanych przez sądy).

§ 8. 1.Rekomenduję wszystkim sędziom orzekającym w Sądzie Rejonowym
w Przemyślu, asystentom sędziów, kuratorom zawodowym, urzędnikom oraz innym pracownikom sądu wykorzystanie zaległych urlopów wypoczynkowych w okresie do dnia 31 marca 2020r.,
a osobom nie posiadającym zaległego urlopu wypoczynkowego rozważenie skorzystania z urlopu bieżącego.


2. Przedłożenie przez Przewodniczących Wydziałów harmonogramów dyżurów i zastępstw w okresie objętym zarządzeniem.

§ 9. Mając na względzie wyniki bieżącego monitorowania sytuacji zagrożenia epidemiologicznego upoważniam Dyrektora Sądu Rejonowego w Przemyślu do wprowadzenia dodatkowych ograniczeń lub podjęcia działań zapewniających maksymalne zabezpieczenie pracowników i interesantów sądu przed możliwością kontaktu z osobami zarażonymi C0VID-19.

§ 10. Publikację zarządzenia na stronie internetowej sądu oraz na drzwiach wejściowych budynków sądu, jak także podanie do wiadomości za pośrednictwem SWOR.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 marca 2020 r. a § 3-7 oraz § 9 obowiązują do czasu ich odwołania.

 

 pdfZarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Przemyślu nr 7 / 2020.pdf12/03/2020

 

 

 

 

 

Sąd Rejonowy w Przemyślu

powrót na górę strony

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies. Więcej informacji na temat celu używania plików cookies i możliwości zmiany ustawień przeglądarki dostępnych jest w Polityce Prywatności.

Czy akceptujesz Politykę Prywatności?