ANKIETA OCENY SATYSFAKCJI INTERESANTA


w Sądzie Rejonowym w Przemyślu

Ankieta składa się z 15 pytań.

Uwaga o prywatności
Ankieta jest anonimowa.
Zapis Państwa odpowiedzi na pytania nie zawiera żadnych informacji identyfikujących, chyba że takie informacje zostały wprowadzone w odpowiedzi na któreś pytanie ankiety. Indywidualny token (kod) wykorzystywany w celu przystąpienia do ankiety nie jest połączony z odpowiedziami na ankietę. Jest zapisywany w osobnej bazie danych, w której przechowywana jest jedynie informacja, czy udzielono odpowiedzi na ankietę. Nie ma możliwości połączenia tokenów z odpowiedziami udzielonymi w badaniu.

Płeć
  • Kobieta
  • Mężczyzna
  • Brak odpowiedzi
Wykształcenie
podstawowe
zasadnicze
średnie
wyższe
Brak odpowiedzi
Wiek
18-25
26-35
36-45
46-55
powyżej 56
Brak odpowiedzi
Jak często korzysta Pan/Pani z obsługi świadczonej przez tutejszy sąd?
po raz pierwszy
raz na kilka lat
raz - dwa razy w roku
częściej
Brak odpowiedzi
Przez którą komórkę organizacyjną był/a Pan/Pani ostatnio obsługiwany/a:
Biuro Obsługi Interesanta
Biuro Podawcze
Czytelnia Akt
Wydział
Inne: 
Brak odpowiedzi
W jakim zakresie korzystał/a Pan/Pani z usług tutejszego sądu?
złożenie pozwu/wniosku
otrzymanie wzoru pisma lub formularza
uzyskanie informacji o toku sprawy
Inne: 
Brak odpowiedzi
Jaką grupę interesantów Pan/Pani reprezentuje?
strona postępowania
świadek
pełnomocnik zawodowy
Inne: 
Brak odpowiedzi
Który sposób kontaktu z sądem jest dla Pana/Pani najdogodniejszy?
osobisty
telefoniczny
korespondencyjny
elektroniczny
Brak odpowiedzi
Czy podczas wizyty w sądzie osoba zajmująca się Pana/Pani obsługą okazała się pomocna w załatwieniu Pana/Pani sprawy?
Czy osoba zajmująca się Pana/Pani obsługą okazała cierpliwość i poświęciła odpowiednią ilość czasu na załatwienie sprawy?
zdecydowanie tak
raczej tak
raczej nie
zdecydowanie nie
Brak odpowiedzi
Czy osoba zajmująca się Pana/Pani obsługą używała zwrotów przyjaznych wobec Pana/Pani, czy mówiła jasnym i zrozumiałym językiem?
Czy osoba zajmująca się Pana/Pani obsługą udzieliła jasnych i wyczerpujących odpowiedzi wyjaśniających wszystkie Pana/Pani wątpliwości, czy wskazała, jakie należy przygotować dokumenty i gdzie należy je złożyć?
tak, zdecydowanie wskazał/a i wręczył/a wzór dokumentu niezbędnego do załatwienia sprawy
tak, wskazał/a odpowiedni dokumentu, ale nie wręczył/a wzoru
miał/a trudności z udzieleniem informacji i wskazaniem dokumentów i ich wzorów, sprawę konsultował/a z innym pracownikiem
nie był/a pomocny/a, nie wskazał/a dokumentów oraz nie wręczył/a ich wzoru
Brak odpowiedzi
Czy na zakończenie rozmowy pracownik upewnił się, że nie ma Pan/Pani więcej pytań lub czy może jeszcze w czymś pomóc?
Jak ocenia Pan/Pani wygląd oraz czytelność oznakowania wnętrza budynku sądu?
bardzo dobrze
dobrze
źle
bardzo źle
Brak odpowiedzi
Jakie zmiany Pana/Pani zdaniem mogą wpłynąć na polepszenie jakości obsługi świadczonej przez tutejszy sąd? Państwa oczekiwania i propozycje?