Twoja aktualna pozycja:
Dzisiejsza data: wtorek, 21 maja 2019
                                                                                               K - 111 – 48 /18

 

OGŁOSZENIE


 

Dyrektora Sądu Okręgowego w Przemyślu z dnia   30 maja 2018 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na:
staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym   w Przemyślu
oraz staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Przeworsku
 

Dyrektor Sądu Okręgowego w Przemyślu na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury (t. j. Dz. U. z 2017 r.   poz. 246) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 400) ogłasza nabór w drodze konkursu na stanowisko:

 

- stażysty w Sądzie Okręgowym w Przemyślu – docelowo na stanowisko administratora systemu informatycznego

Nazwa i adres sądu : Sąd Okręgowy w Przemyślu, 37-700 Przemyśl, ul. Konarskiego 6

 

- stażysty w Sądzie Rejonowym w Przeworsku – docelowo na stanowisko inspektora

Nazwa i adres sądu : Sąd Rejonowy w Przeworsku, 37-200 Przeworsk, ul. Lwowska 9

 

Oznaczenie konkursu: konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Przemyślu i w Sądzie Rejonowym w Przeworsku   K-111-48/18 –  

 

Ilość etatów:

- w Sądzie Okręgowym w Przemyślu - 1/2 etatu

- w Sądzie Rejonowym w Przeworsku   - 1 etat

 

I.         Konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Przemyślu

Kandydatem na stanowisko stażysty może być osoba, która :

a) wymagania niezbędne:

-       ma wykształcenie wyższe – informatyczne, tj. ukończyła studia pierwszego stopnia (i uzyskała min tytuł inżyniera)

-       ma pełną zdolność do czynności prawnych,

-       ma nieposzlakowaną opinię,

-       nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

-       posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

-       posiada znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność obsługi komputera i biegłą znajomość edytora Word, Excel,

b) wymagania dodatkowe :

-       pożądane cechy: systematyczność, dokładność, dobra organizacja pracy, zaangażowanie, wysoki poziom kultury osobistej oraz umiejętność pracy w zespole;

-       znajomość:

ü  Windows 2008 Server, Windows 2012 Server - ze szczególnym uwzględnieniem usług katalogowych AD;

ü  MS SQL Server  2005, 2008;

ü  Windows 10, 8 i 7, Vista;

ü  Microsoft Office 2010, 2013 (szczególnie WORD, EXCEL);

-       znajomość administracji środowiskami wirtualnymi (VMware, HyperV);

-       umiejętności z zakresu sieci LAN, WAN:

ü  projektowania sieci LAN oraz sieci WAN (klasy adresowe, routing, VPN);

ü  administracji systemami data storage oraz bibliotekami taśmowymi;

ü  zarządzanie urządzeniami sieci LAN i WAN (Cisco);

-       znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodne czytanie specyfikacji technicznych oraz podręczników z zakresu informatyki;Zakres zadań wykonywanych na docelowym stanowisku administratora systemu: • administrowanie systemami informatycznymi Sądu Okręgowego w Przemyślu oraz podległych sądów funkcjonalnych,
 • instalacja, konfiguracja oraz nadzór nad pracą i rozmieszczeniem sprzętu komputerowego        i licencjonowanego oprogramowania,
 • zapewnienie komunikacji z zewnętrznymi bazami danych,
 • zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych danych i ich ochrony,
 • zarządzanie urządzeniami bezpieczeństwa brzegowego sieci firewalle oraz urządzeniami aktywnymi sieci LAN/WAN.
 • kontrola systemów informatycznych oraz prawidłowości prac poszczególnych serwerów        i stacji roboczych. Prowadzenie profilaktycznych przeglądów i konserwacji sprzętu oraz kontrola antywirusowa zasobów sieciowych,
 • świadczenie pomocy typu „helpdesk” użytkownikom sprzętu komputerowego                          i oprogramowania,
 • prowadzenie dokumentacji technicznej sprzętu i oprogramowania. Tworzenie procedur informatycznych i zapewnienie ich przestrzegania,
 • archiwizacja danych z użytkowanego oprogramowania oraz ich odzyskiwanie,
 • aktualizacja i kontrolna legalności zainstalowanego oprogramowania,
 • doradztwo informatyczne,
 • obsługa eksploatacyjna oraz naprawa sprzętu komputerowego,
 • prowadzenie spraw związanych z naprawami gwarancyjnymi,
 • udział w inwentaryzacji sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego,
 • nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem wydzielonej sieci elektrycznej przeznaczonej      do zasilania urządzeń informatycznych,
 • prowadzenie szkoleń z zakresu obsługi komputerów i eksploatacji użytkowanego oprogramowania,
 • udział w opracowywaniu założeń do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz       w procedurach przetargowych dotyczących realizacji modernizacji infrastruktury technicznej oraz dostaw usług i sprzętu związanych z wdrażaniem i eksploatacją rozwiązań informatycznych.
 

II.      Konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Przeworsku

Kandydatem na stanowisko stażysty może być osoba, która :

a) wymagania niezbędne:

-       ukończyła szkołę średnią lub studia pierwszego stopnia,

-       ma pełną zdolność do czynności prawnych,

-       ma nieposzlakowaną opinię,

-       nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

-       posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

-       posiada znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność obsługi komputera i biegłą znajomość edytora Word, Excel,

b) wymagania dodatkowe :

-       pożądane cechy: systematyczność, dokładność, dobra organizacja pracy, zaangażowanie, wysoki poziom kultury osobistej oraz umiejętność pracy w zespole;

-       pożądana znajomość zagadnień z zakresu:

ü  archiwistyki

ü  zamówień publicznych

ü  administrowania nieruchomościami i gospodarowania majątkiem

 
Zakres zadań wykonywanych na docelowym stanowisku: • wykonywanie obowiązków z zakresu planowania działalności inwestycyjno - remontowej
 • prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i realizacją zamierzeń inwestycyjno -remontowych
 • wykonywanie czynności związanych z eksploatacją obiektów i urządzeń w zakresie bieżącego administrowania nieruchomościami i gospodarki majątkowej
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i realizacją zamówień publicznych
 • prowadzenie archiwum zakładowego

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

-       podanie o zatrudnienie (wraz z numerem telefonu),

-       życiorys opisowy,

-       ankieta personalna, ankieta_personalna.doc

-       oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

-       oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych,

-       oświadczenie o niekaralności oraz, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie  
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,


-       dyplom ukończenia szkoły średniej lub studiów wyższych, (oryginał bądź kserokopia   poświadczona za zgodność z oryginałem)

-       kserokopie świadectw pracy,

-       oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzania lub posiadania certyfikatu bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ściśle tajne (dotyczy wyłącznie konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Przemyślu).

 klauzula__informacyjna.pdf

Wymagane dokumenty należy złożyć bezpośrednio w siedzibie Sądu Okręgowego  
w Przemyślu, przy ulicy Konarskiego 6, pok. 157 – Oddział Administracyjny (tel. 016 676-13-52)   lub przesłać pocztą na podany adres, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 czerwca 2018 r.


(W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego).

 

Konkurs będzie się składał z trzech etapów i będzie miał na celu sprawdzenie: wiedzy, umiejętności, predyspozycji oraz zdolności ogólnych kandydata do wykonywania obowiązków stażysty:

- etap pierwszy – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

- etap drugi – praktyczny sprawdzian umiejętności; który będzie polegał na sprawdzeniu znajomości obsługi komputera oraz umiejętności szybkiego pisania na klawiaturze komputera, a w przypadku stażysty docelowo administratora systemu informatycznego znajomości zagadnień wymienionych   w pkt I ppkt b,

- etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna, podczas której oceniane będą w szczególności umiejętności kandydata dot. wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

 

Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Dyrektora Sądu.

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu zostanie zamieszczona w dniu 12 czerwca 2018 r. na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Przemyślu www.przemysl.so.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu.

 

Lista osób dopuszczonych do kolejnych etapów konkursu zostanie każdorazowo umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu oraz na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Przemyślu www.przemysl.so.gov.pl

 

Imię i nazwisko kandydata wybranego na stanowisko, na które został przeprowadzony konkurs, zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Sądu Okręgowego
w Przemyślu po przeprowadzeniu trzeciego etapu.-


 

            Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

                                                   Dyrektor Sądu Okręgowego

                                                                     ( - )

                                                            Marek Blama 

 

Sąd Okręgowy w Przemyślu

powrót na górę strony

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies. Więcej informacji na temat celu używania plików cookies i możliwości zmiany ustawień przeglądarki dostępnych jest w Polityce Prywatności.

Czy akceptujesz Politykę Prywatności?