Twoja aktualna pozycja:
Dzisiejsza data: piątek, 23 sierpnia 2019

 

 

                                                                                                                  K - 111 - 84 / 18

 

                                                                              OGŁOSZENIE

 

Dyrektora Sądu Okręgowego w Przemyślu z dnia   7 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na staż                              urzędniczy w Sądzie Okręgowym   w Przemyślu (umowa na zastępstwo).

 

 

Dyrektor Sądu Okręgowego w Przemyślu na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 577 ) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t j. Dz. U. z 2014 r. poz. 400) ogłasza nabór w drodze konkursu na stanowisko stażysty w Sądzie Okręgowym w Przemyślu.

 

 

Nazwa i adres sądu : Sąd Okręgowy w Przemyślu, 37-700 Przemyśl, ul. Konarskiego 6

 

Oznaczenie konkursu : konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Przemyślu

K-111-84/18 – umowa na zastępstwo  

 

Ilość etatów - 1 (umowa na zastępstwo )

 

Kandydatem na stanowisko stażysty może być osoba, która :

a) wymagania niezbędne:

- ukończyła szkołę średnią lub studia pierwszego stopnia,

- ma pełną zdolność do czynności prawnych,

- ma nieposzlakowaną opinię,

- nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

- posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

- posiada znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność obsługi komputera i biegłą znajomość edytora Word, Excel,

 

b) wymagania dodatkowe :

- pożądane cechy: systematyczność, dokładność, dobra organizacja pracy, zaangażowanie, wysoki poziom kultury osobistej oraz umiejętność pracy w zespole.Zakres zadań wykonywanych na stanowisku stażysty:

 

- protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach sądowych,

- terminowe i prawidłowe wykonywanie zarządzeń sędziego,

- zakładanie i prowadzenie akt spraw sądowych,

- wysyłanie wezwań, zawiadomień, odpisów orzeczeń,

- wykonywanie innych czynności z zakresu administracji sądowej.

- obsługa urządzeń biurowych

 

           Wymagane dokumenty:

 

- podanie o zatrudnienie (wraz z numerem telefonu),

- życiorys opisowy,

- ankieta personalna ( druk w załączeniu),

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

do celów rekrutacji,

- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie o niekaralności oraz, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie  
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

- dyplom ukończenia szkoły średniej lub studiów wyższych, ( oryginał bądź kserokopia

   poświadczona za zgodność z oryginałem)

- kserokopie świadectw pracy.

- klauzula zgody na przetwarzania danych osobowych ( druk w załączeniu)

 

Wymagane dokumenty należy złożyć bezpośrednio w siedzibie Sądu Okręgowego  
w Przemyślu, przy ulicy Konarskiego 6, pok. 157 – Oddział Administracyjny (tel. 016 676-13-52)   lub przesłać pocztą na podany adres, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 listopada 2018 r.

(W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego).

 

Konkurs będzie się składał z trzech etapów i będzie miał na celu sprawdzenie: wiedzy, umiejętności, predyspozycji oraz zdolności ogólnych kandydata do wykonywania obowiązków stażysty:

- etap pierwszy – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

- etap drugi – praktyczny sprawdzian umiejętności; który będzie polegał na sprawdzeniu znajomości obsługi komputera oraz umiejętności szybkiego pisania na klawiaturze komputera,

- etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna, podczas której oceniane będą w szczególności umiejętności kandydata dot. wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

 

Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Dyrektora Sądu.

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu zostanie zamieszczona w dniu 20  listopada   2018 r. na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Przemyślu www.przemysl.so.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu.

 

Lista osób dopuszczonych do kolejnych etapów konkursu zostanie każdorazowo umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu oraz na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Przemyślu www.przemysl.so.gov.pl

 

Imię i nazwisko kandydata wybranego na stanowisko, na które został przeprowadzony konkurs, zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Sądu Okręgowego
w Przemyślu po przeprowadzeniu trzeciego etapu.-

 

            Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

                                                                                     Dyrektor Sądu Okręgowego

                                                                                                      ( - )

                                                                                                Marek Blama

 


Załączniki :


Kwestionariusz_osobowy.docx
 
-  Klauzula_zgody_i_klauzula_informacyjna_dla_kandydatów_do_pracy_-_SO_Przemyśl.docx

 


 

 

 

 

 

 

 

Sąd Okręgowy w Przemyślu

powrót na górę strony

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies. Więcej informacji na temat celu używania plików cookies i możliwości zmiany ustawień przeglądarki dostępnych jest w Polityce Prywatności.

Czy akceptujesz Politykę Prywatności?