Twoja aktualna pozycja:
Dzisiejsza data: sobota, 4 lipca 2020
                                                                                              Przemyśl, dnia 20 listopada 2019 r.

K-111-58/19
 
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego
w Sądzie Okręgowym w Przemyślu


 

ilość wolnych etatów: 1 (jeden)
 

Prezes Sądu Okręgowego w Przemyślu - na podstawie art. 155 § 2a oraz art. 155a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1228) ogłasza konkurs na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Przemyślu.

 
Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu:

Konkurs zostanie przeprowadzony w siedzibie Sądu Okręgowego w Przemyślu, ul. Konarskiego nr 6:

- dnia 23 grudnia 2019 r. godzina 11.00 p. 163 (III piętro) wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu   - etap pierwszy,

- dnia 7 stycznia 2020 r. godzina 9.00 sala 108 (II piętro) - etap drugi (część pisemna),

- dnia 14 stycznia 2020 r. godzina 10.00 p. 163 (III piętro) - etap trzeci (rozmowa kwalifikacyjna).

 

Kandydatem na stanowisko asystenta sędziego może być osoba, która:

1.      jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2.      jest nieskazitelnego charakteru,

3.      ukończyła wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskała tytułu magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,

4.      ukończyła 24 lata.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego, skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Przemyślu,
  2. własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
  3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenia o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskie na podstawie odrębnych przepisów,
  4. oświadczenie kandydata, o który mowa w art. 155 a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.) - że nie jest  prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  5. oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
  6. aktualną fotografię zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
  7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu -  klauzula__informacyjna__dla__kandydatów_do_pracy_.docx

 

Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1228 ).

 

Zakres czynności asystentów sędziów określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie czynności asystentów sędziów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1270).

Zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu wraz z załącznikami prosimy składać w terminie do dnia 16 grudnia 2019 r. do Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Przemyślu ul. Konarskiego nr 6 pok. 157 - III piętro, bądź drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego).
 

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Przemyślu w dniu 23 grudnia 2019 r.

 Lista kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Przemyślu w dniu 8 stycznia 2020 r.
 

Informacja o wynikach konkursu będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Przemyślu.

                                                                         

                                                                       Prezes Sądu Okręgowego

                                                                                 w Przemyślu

                                                                                        /-/

                                                                                  Mariusz Fołta

Sąd Okręgowy w Przemyślu

powrót na górę strony

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies. Więcej informacji na temat celu używania plików cookies i możliwości zmiany ustawień przeglądarki dostępnych jest w Polityce Prywatności.

Czy akceptujesz Politykę Prywatności?