Twoja aktualna pozycja:
Dzisiejsza data: poniedziałek, 24 czerwca 2019
KLAUZULA INFORMACYJNA
 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest:
Prezes Sądu Rejonowego w Przemyślu 

adres: ul. Mickiewicza 14,  37-700 Przemyśl

2.      W jednostce został powołany Inspektor Ochrony Danych (IOD) z którym może się Pan/Pani skontaktować pisząc na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.   1. Dane osobowe przetwarzane będą:
                          a)          na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c, e, art. 7 oraz art. 9 ust. 2 lit. f  RODO. W związku z zadaniami ustawowymi realizowanymi przez sąd, określonymi w  przepisach ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2018.23 t.j. ze zm.) oraz  ustaw dziedzinowych m. in.:

- ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,
- ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego,
- ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, 
- ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy,
-  ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, 
- ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,
- ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, 

jak również aktów wykonawczych wydanych na ich  podstawie. 

                         b)          W celu: sprawowania przez sąd wymiaru sprawiedliwości w zakresie nienależącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego jak również inne zadania z zakresu ochrony prawnej, powierzone w drodze ustaw lub przez wiążące Rzeczpospolitą Polską prawo międzynarodowe lub prawo stanowione przez organizację międzynarodową, jeżeli z wiążącej Rzeczpospolitą Polską umowy ją konstytuującej wynika, że jest ono stosowane bezpośrednio. 1. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych mogą być:
                          a)          organy publiczne, instytucje inne podmioty upoważnione do dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub udzielonej zgody;

                         b)          podmioty którym Administrator powierzy/udostępni dane osobowe na podstawie umów oraz dostawcy innych usług przetwarzający dane w imieniu Administratora; 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego 
  z przepisów prawa, w zależności od kategorii akt (rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości 
  z dnia 5 marca 2004 roku w sprawie przechowywania akt spraw sądowych oraz ich przekazywania do archiwów państwowych, Ustawa z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 1985 r. w sprawie archiwów zakładowych w jednostkach resortu sprawiedliwości).
 

 1.  W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
  a) prawo dostępu do treści danych na zasadach określonych w art. 15 RODO; 
  b) prawo do sprostowania danych na zasadach określonych w art. 16 RODO;
  c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych na zasadach określonych w art. 18 RODO;
  d) prawo do sprzeciwu na zasadach określonych w art. 21 RODO;
  e) w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 1. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan,
  że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 2. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych wynikających z przepisów prawa, tj. z ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych oraz innych ustaw dziedzinowych jest warunkiem koniecznym do prowadzenia sprawy w Sądzie, w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 
 1. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
 2. Państwa dane nie będą przekazywane odbiorcom danych ani nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.
 

 

Administrator Danych Osobowych
Prezes Sądu Rejonowego
w Przemyślu


 

 Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Pan Przemysław Kisała. 

Można się z nim kontaktować poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu lub e-mailem na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez SĄD, w tym realizacji Państwa praw. Do kompetencji Inspektora Ochrony Danych nie należy natomiast załatwianie innych spraw.


 

 

Sąd Rejonowy w Przemyślu

powrót na górę strony

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies. Więcej informacji na temat celu używania plików cookies i możliwości zmiany ustawień przeglądarki dostępnych jest w Polityce Prywatności.

Czy akceptujesz Politykę Prywatności?