Kierownik sekcji informatycznej -  Przemysław Kisała - główny specjalista ds. informatyki

tel. 16 6761356

 

Do głównych zadań realizowanych przez Sekcję Informatyczną, w Sądzie Okręgowym jak również okręgu Sądu Okręgowego w Przemyślu należy:

a)      planowanie i organizacja przedsięwzięć informatycznych sądu okręgowego i sądów rejonowych w okręgu przemyskim, mających na celu utrzymanie oraz rozwój systemów informatycznych z uwzględnieniem zaleceń oraz projektów jednostek nadrzędnych;

b)      zapewnienie wsparcia merytorycznego i technicznego dla służb informatycznych
w sądach rejonowych ;

c)      akceptacja w uzgodnieniu z Departamentem Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości parametrów technicznych sprzętu IT kupowanego przez sądy okręgu Sądu Okręgowego w Przemyślu;

d)     prowadzenie zadań koordynowanych przez Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych;

e)      prowadzenie nadzoru nad poprawnością zarządzania systemami informatycznymi
w sądach okręgu Sądu Okręgowego w Przemyślu;

f)       koordynacja w zakresie bezpieczeństwa systemów w sądach okręgu przemyskiego;

g)      koordynacja w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji
w sądach okręgu przemyskiego;

h)      opracowywanie i wdrażanie jednolitych procedur dotyczących bezpiecznego oraz efektywnego korzystania z zasobów informatycznych oraz nadzór nad ich przestrzeganiem przez użytkowników w sądzie okręgowym i sądach okręgu Sądu Okręgowego w Przemyślu;

i)        nadzór nad wdrażaniem i bieżąca obsługa systemów telefonii IP w Sądzie Okręgowym w Przemyślu oraz nadzór nad wdrażaniem i obsługą telefonii IP
w sądach okręgu Sądu Okręgowego w Przemyślu;

j)        inicjowanie i realizowanie działań mających na celu podnoszenie bezpieczeństwa sieci i przetwarzania danych w systemach teleinformacyjnych sądu okręgowego i sądach okręgu Sądu Okręgowego w Przemyślu;

k)      promowanie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych usprawniających  pracę,

l)        współpraca z Ministerstwem Sprawiedliwości w zakresie funkcjonowania systemów informatycznych w resorcie;

m)    współpraca z Krajowym Koordynatorem ds. koordynacji wdrożeń systemów informatycznych w sądach powszechnych ;

n)      opracowywanie wniosków wszczynających postępowania o zamówienia publiczne;

o)      realizowanie zakupów usług i dostaw w zakresie IT - przygotowanie pod względem merytorycznym specyfikacji technicznych do przetargów dotyczących zakupu IT;

p)      prowadzenie dokumentacji dotyczącej posiadanego sprzętu i oprogramowania
w sądzie za pomocą narzędzia informatycznego;

q)      administrowanie systemami informatycznymi sądu okręgowego;

r)       administrowanie urządzeniami zabezpieczającymi (firewall, router);

s)       nadzorowanie nad prawidłowym funkcjonowaniem sprzętu informatycznego:

  • instalacja sprzętu i preinstalacja oprogramowania,
  • zmiana miejsca użytkowania sprzętu zgodnie z instrukcją gospodarowania majątkiem,
  • konserwacja i bieżąca naprawa,
  • likwidacja zbędnego sprzętu;

t)       świadczenie pomocy technicznej użytkownikom w zakresie obsługi sprzętu
i oprogramowania z wyłączeniem czynności przewidzianych przez obowiązki służbowe użytkownika;

u)      publikacja informacji na portalach internetowych oraz intranetowych okręgu Sądu Okręgowego w Przemyślu;

v)      nadzór techniczny nad pracą systemów serwerowych i sieciowych, w tym dokonywanie  konfiguracji i aktualizacji;

w)    obsługa techniczna systemów informatycznych posiadanych przez Sąd Okręgowy
w Przemyślu;

x)      obsługa i techniczny nadzór nad wideokonferencjami przeprowadzanymi przez Sąd Okręgowy w Przemyślu;

y)      wsparcie użytkowników oraz obsługa techniczna w zakresie systemu do rejestracji przebiegu rozpraw w Sądzie Okręgowym w Przemyślu;

z)      administrowanie i rozwijanie systemów do przetwarzania informacji niejawnych zgodnie z obowiązującym prawem i potrzebami sądu.


 

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 09 maj 2012 Aktualizowany dnia: 12 maj 2022
Opublikowany przez: Przemysław Kisała Aktualizowany przez: Małgorzata Bielańska
Licznik odwiedzin: 10031 Autor / Zatwierdzający: Brak danych