Sąd Okręgowy w Przemyślu przedstawia raport o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami za okres od 20 września 2019r. do 1 stycznia 2021r. Raport jest składany co 4 lata i zawiera informacje w zakresie spełniania przez dany podmiot, w ramach prowadzonej działalności, minimalnych wymagań w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej.

NAZWA I ADRES PODMIOTU PUBLICZNEGO
Sąd Okręgowy w Przemyślu
Numer identyfikacyjny REGON
18 00 32 167
Stan w dniu 01.01.2021 r.
Termin przekazania: do 31.03.2021 r.
Dane kontaktowe
E-mail sekretariatu podmiotu
sad@przemysl.so.gov.pl
E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz
p.kisala@przemysl.so.gov.pl
Telefon kontaktowy
166761356
Data
2021-03-25
Miejscowość
Przemyśl
Lokalizacja siedziby podmiotu
Województwo
WOJ. PODKARPACKIE
Powiat
Powiat m. Przemyśl
Gmina
M. Przemyśl (gmina miejska)
Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:
[ X ] 1) ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego
Dział 1. Dostępność architektoniczna
Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:
1
1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie
komunikacyjne ?
[ X ] TAK
Strona 2
2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub
posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń
technicznych?
[ X ] TAK
W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot
umożliwia dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych:
3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co
najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?
[ X ] TAK
4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z
psa asystującego?
[ X ] TAK
5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami
możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób? [ X ] NIE
Dział 2. Dostępność cyfrowa
1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada
deklarację dostępności
Liczba stron: 1
Liczba aplikacji: 0
Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności
ID a11y-url https://przemysl.so.gov.pl
ID a11y-status [ X ] Częściowo zgodna
ID a11y-data-sporzadzenie 2020-02-25
2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie
posiada deklaracji dostępności
Liczba stron: 0
Liczba aplikacji: 0
Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:
Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:
Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych
podmiotów publicznych, z powodu wyłączeń wymienionych poniżej: – część załączników dokumentów to skany w formie
jedynie plików PDF nie są dostępne cyfrowo – częściowy brak opisów do grafik i zdjęć w postaci tekstu alternatywnego dla
osób korzystających z czytników tekstu. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot
Strona 3
publiczny. Na w/w stronie można używać standardowych skrótów klawiszowych przeglądarek. Dodatkowo na stronie dostępny
jest pasek narzędzi dostępności (prawy górny róg) dzięki któremu możemy: zwiększyć/zmniejszyć tekst, zwiększyć kontrast,
zmienić w negatyw kontrast, zwiększyć czytelność czcionki (powiększenie bez zmiany struktury bazowej), reset
wprowadzonych zmian, wersja mobilna strony dostępna na urządzeniach mobilnych. Sąd Okręgowy w Przemyślu dokłada
wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej była na poziomie WCAG 2.1.
Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna
1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej
wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się?
a. Kontakt telefoniczny [ X ] TAK
b. Kontakt korespondencyjny
c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości
[ X ] TAK
SMS, MMS lub komunikatorów internetowych
d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów
[ X ] NIE
internetowych [ X ] TAK
e. Przesyłanie faksów
f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub
[ X ] TAK
aplikacje (tłumaczenie online) [ X ] NIE
g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty [ X ] TAK
h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty) [ X ] TAK
2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np.
pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth? [ X ] NIE
Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:
1
3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie
swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci: a. tekstu odczytywalnego maszynowo?
[ X ] TAK
b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?
[ X ] NIE
c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?
[ X ] NIE
4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby
ze szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku? [ X ] NIE
Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym
Strona 4
1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby? [ X
] NIE
2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia
technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii? [ X ] NIE
3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji
funkcjonowania podmiotu? [ X ] NIE
4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione
wyżej?[ X ] NIE

pdfRaport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego za rok 2020.pdf

pdfRaport o stanie zapewnienia dostępności tekst odczytywalny maszynowo SOPrzemysl za 2020.pdf219.9 KB

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 04 lipiec 2023 Aktualizowany dnia: 04 lipiec 2023
Opublikowany przez: Przemysław Kisała Aktualizowany przez: Przemysław Kisała
Licznik odwiedzin: 2359 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2023-07-04 00:34:35 Przemysław Kisała Zobacz zmiany
2023-07-04 00:32:20 Przemysław Kisała Wersja oryginalna