Mediacja to dobrowolne, poufne i niesformalizowane pozasądowe postępowanie
w sprawach, w których możliwe jest zawarcie ugody, prowadzone między stronami (uczestnikami) określonego sporu przez osobę trzecią - bezstronnego mediatora celem doprowadzenia do ugodowego załatwienia tego sporu. W sprawach karnych mediacja ma na celu naprawienie wyrządzonych przestępstwem szkód materialnych i moralnych, pozwala pokrzywdzonemu na wyrażenie jego uczuć, oczekiwań i potrzeb. Sprawcy pozwala przejąć odpowiedzialność za skutki przestępstwa oraz podjąć związane z nią działania. Sprzyja trwałemu zakończeniu konfliktu lub jego załagodzeniu.
W mediacji wygrywają obie strony sporu. Jest ona tańsza niż postępowanie sądowe oraz znacznie szybsza.


Mediator 
jest osobą neutralną oraz bezstronną i pomaga obu stronom w komunikacji
i osiągnięciu porozumienia. Szanuje ludzi oraz ma respekt dla ich spraw i wartości.


Mediację można stosować w sprawach cywilnych, karnych oraz nieletnich.


Jaki jest cel mediacji?

Celem mediacji jest wypracowanie rozwiązania satysfakcjonującego strony konfliktu, a nie ustalenie, kto ma rację w sporze.

Mediacja służy załagodzeniu lub wygaszeniu konfliktu istniejącego między stronami, co jest tym łatwiejsze do osiągnięcia, że osoby dotychczas pozostające w konflikcie są równouprawnionymi partnerami w rozmowie, w poszukiwaniu rozwiązania dzielącego ich sporu. Nikt nie może narzucać stronom sposobu rozwiązania sporu, to same strony są odpowiedzialne za wynik mediacji.

Jakie są zalety mediacji?

Mediacja:

- służy   zapewnieniu   harmonii   społecznej   i   konstruowaniu   prawidłowych   relacji          międzyludzkich,

- sprzyja  budowaniu  porozumienia,  łamaniu  barier  i   niwelowaniu  napięcia   społecznego,

- zwiększa  gwarancję  usunięcia  na  trwałe  konfliktu,  do jakiego doszło pomiędzy stronami,

- pozwala wypracować stronom akceptowalne rozwiązania problemu, dostosowane do ich indywidualnych potrzeb i oczekiwań,

- zapewnia stronom możliwość decydowania o jej ostatecznym wyniku,

- zapewnia równorzędną pozycję dla wszystkich stron konfliktu lub sporu,

- pozwala  spojrzeć  na  spór  z  innej  perspektywy,  skłonić  strony  do  rozważenia problemu
z punktu widzenia drugiej strony,


- zaspokaja  potrzebę  opowiedzenia  o  swoich  krzywdach,  doznanym poczuciu niesprawiedliwości,

- zapewnia wyższą skuteczność realizowania porozumień, bowiem strony, które same je wypracowały, czują się także odpowiedzialne za ich wykonanie,

- przyczynia się do skrócenia okresu trwania postępowania sądowego,

- przyczynia    się    do   zmniejszenia   kosztów   związanych   z   postępowaniem   sądowym,

- realizuje   konstytucyjną   zasadę   dostępu  do  wymiaru sprawiedliwości,  zwaną  potocznie prawem   do   sądu,   w   praktyce   zaś   rozumianą   nie   tylko  jako  zapewnienie  szybkich   i   niedrogich   procedur   sądowych,   ale   także   alternatywnych   pozasądowych   procedur rozwiązywania  sporów.

 

Jakie są koszty mediacji?


W mediacji umownej cywilnej koszty mediacji wynikają z cenników poszczególnych ośrodków i określone są w umowie o mediację, jaką strony zawierają z mediatorem (lub ośrodkiem).

Koszty mediacji toczącej się na skutek skierowania przez sąd określone są w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (Dz. U. z 2016, poz. 921).

Koszty mediacji karnej i z nieletnim sprawcą czynu karalnego pokrywa w całości Skarb Państwa. Natomiast jeśli strony same zgłosiły się do mediatora (bez skierowania sądu, prokuratora lub policji), to one pokrywają koszty mediacji. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia za mediację jest ustalana przez strony i mediatora przed rozpoczęciem mediacji.

 Dodatkowe informacje:


Ministerstwo Sprawiedliwości - Mediacje

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/wyniki-konkursu-na-plakat

https://www.facebook.com/mediacja.gov

 

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 22 lipiec 2009 Aktualizowany dnia: 21 październik 2022
Opublikowany przez: Przemysław Kisała Aktualizowany przez: Grzegorz Zatoń
Licznik odwiedzin: 107153 Autor / Zatwierdzający: Małgorzata Bielańska
Wersje:
2022-10-21 07:59:37 Grzegorz Zatoń Zobacz zmiany
2022-10-21 07:59:13 Grzegorz Zatoń Zobacz zmiany
2022-10-06 13:16:42 Przemysław Kisała Wersja oryginalna