Sąd Okręgowy w Przemyślu jest samodzielną jednostką organizacyjną sektora finansów publicznych (jednostką budżetową), nie posiadającą osobowości prawnej.

Działalność sądu prowadzona jest według zasad określonych dla jednostek budżetowych z uwzględnieniem szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych zawartych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.

Zadania realizowane przez Sąd w 2021 roku finansowane były z budżetu państwa w ramach części 15 oraz działów: 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, 755 - Wymiar sprawiedliwości. Limit wydatków budżetowych ogółem wyniósł: 35.331.722,00 zł  i obejmował środki zaplanowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

 

ROZDZIAŁ

TYTUŁ

KWOTA

75312

Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne

2.086.909,00 

75502

Jednostki sądownictwa powszechnego

31.770.235,00 

75595

Pozostała działalność

1.474.578,00 

Część 15

RAZEM

35.331.722,00 

Plan wydatków zrealizowany został na kwotę 35.311.668,02 zł.

 

Majątek Skarbu Państwa, w stosunku do którego uprawnienia właścicielskie wykonuje i którym dysponuje Sąd - obejmuje m.in. nieruchomości, majątek ruchomy, wartości niematerialne i prawne oraz środki obrotowe.

Stan majątku na dzień 31.12.2021 r.:

Wybrane składniki majątku

Wartość brutto

Wartość netto

Budynki, lokale, obiekty

2.222.650,00

341.953,42

Maszyny, urządzenia techniczne i wyposażenie

6.594.019,31

1.412.357,93

Środki transportu

114.395,00

0,00

Wartości niematerialne i prawne

1.362.456,82

436.415,08

Grunty w trwałym zarządzie

214.226,00

214.226,00

R a z e m

10.507.747,13

2.404.952,43

W trwałym zarządzie Sądu Okręgowego pozostaje zabudowana nieruchomość, stanowiąca własność Skarbu Państwa, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 838 o powierzchni 0,4554 ha w obrębie 207, położona w Przemyślu przy ul. Konarskiego 6. Usytuowany na niej budynek stanowi siedzibę Sądu. Jego łączna powierzchnia  wynosi 4.554,79 m2.

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 27 listopad 2008 Aktualizowany dnia: 24 wrzesień 2022
Opublikowany przez: Przemysław Kisała Aktualizowany przez: Przemysław Kisała
Licznik odwiedzin: 15819 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2022-10-26 11:18:42 Administrator Zobacz zmiany
2022-10-24 21:05:05 Przemysław Kisała Zobacz zmiany
2022-09-24 01:50:54 Przemysław Kisała Wersja oryginalna