Informacja dla  osób niepełnosprawnych

Niniejsza strona zawiera najważniejsze informacje dotyczące obsługi osób niepełnosprawnych w Sądzie Okręgowym w Przemyślu, a także w zakresie ułatwień dostępu do budynku Sądu dla osób z trudnościami w poruszaniu się, miejsc parkingowych, wind, oraz toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W razie potrzeby większość spraw urzędowych w Sądzie mogą Państwo bez ograniczeń załatwić w towarzystwie oraz przy wsparciu wskazanych przez siebie osób trzecich (powyżej 16. roku życia).

Udział takich osób w czynnościach bezpośrednio związanych z toczącym się postępowaniem (np. obecność na sali podczas rozprawy lub posiedzenia czy dostęp do informacji ze sprawy, w szczególności do akt sądowych) możliwy jest jednak wyłącznie za zgodą Sędziego. Wnioski w takich sprawach powinny być kierowane drogą pisemną do Wydziału, w którym toczy się dana sprawa.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o wcześniejszy kontakt z pracownikami Biura Obsługi Interesantów (BOI), a także wcześniejsze zgłaszanie pracownikom BOI ewentualnych potrzeb w zakresie oczekiwanej na terenie Sądu pomocy w poruszaniu się czy załatwieniu określonej sprawy.

Mając na uwadze potrzeby osób niepełnosprawnych, pracownicy Biura Obsługi Interesantów oraz ochrony Sądu Okręgowego w Przemyślu chętnie Państwu pomogą, w razie konieczności również poprzez odprowadzenie do odpowiednich pomieszczeń na terenie budynku Sądu.

 

Budynek Sądu Okręgowego w Przemyslu jest częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych .Nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym do budynku, Sąd nie  posiada  windy wewnątrz budynku, przemieszczanie się pomiędzy kondygnacjami ułatwia transporter wózków inwalidzkich obsługiwany przez pracownika ochrony.

 

Na parterze budynku w głównym holu znajduje się biura obsługi interesanta z czytelnią akt, kasa oraz biuro podawcze, jak również toaleta dla niepełnosprawnych .

Przy budynku Sądu znajduje się parking z 1 miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych.

Na tyłach budynku usytuowany jest dźwig osobowy dla osób niepełnosprawnych, ułatwiający dostęp ( z poziomu 0 do poziomu -1) do gabinetów lekarskich, w których odbywają się badania stron postepowań sądowych. Ponadto w gabinetach tych znajduje się zjazd dla wózków inwalidzkich i toaleta przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przed głównym wejściem znajduje się dzwonek w celu przywołania pracownika ochrony, który udziela wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej.


Budynek nie jest przystosowany natomiast od strony architektonicznej dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją wzroku.

 

Jednocześnie informujemy, że wszyscy pracownicy Sądu mają obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej.

 

 

 

 

 

Informacja o udostępnieniu usługi pozwalającej na komunikowanie się osób niepełnosprawnych

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012r., ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011r. Nr 209, poz. 1243) Sąd Okręgowy w Przemyślu udostępnia usługę pozwalającą na komunikowanie się z  Sądem.
 
Przez osoby uprawnione należy rozumieć zgodnie z ww. ustawą osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

Kontakt jest możliwy poprzez:
1. korzystanie z poczty elektronicznej - adres e-mail: sad@przemysl.so.gov.pl
2. przesyłanie faksów pod nr (16) 67 613 53.

Sąd Okręgowy w Przemyślu  zapewnia również dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.). Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej i faksu.
 
Ponadto osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach z Sądem. Prawo to może być ograniczone ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych .
Przez osobę przybraną należy rozumieć osobę, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.

 

Osoba uprawniona może skorzystać z formularza zgłoszenia, który należy przesłać za pomocą poczty elektronicznej lub faksu.

-Wzór  formularza do pobrania 63.71 Kb

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 12 sierpień 2012 Aktualizowany dnia: 06 październik 2022
Opublikowany przez: Przemysław Kisała Aktualizowany przez: Małgorzata Bielańska
Licznik odwiedzin: 11811 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2022-10-06 12:04:21 Przemysław Kisała Wersja oryginalna