Informacja
Zakupione i niewykorzystane – znaki opłaty sądowej jak i kwoty za niewykorzystane e-znaki opłaty sądowej
n i e   p o d l e g a j ą    z w r o t o w i .

 

SĄD  OKRĘGOWY W PRZEMYŚLU

NIP 795-23-48-286;   REGON 18 00 32 167

OPŁATY SĄDOWE

Rachunek dochodów budżetowych: 

(wpisy sądowe, koszty sądowe, opłaty kancelaryjne, grzywny)

 

Wpłacających prosimy o podanie danych pozwalających na właściwe zakwalifikowanie wpłaty:

   - imię i nazwisko lub nazwa firmy:

   - wydział, którego wpłata dotyczy;

   - sygnatura akt;

   - numer karty dłużnika. 

 NBP O/Rzeszów

43 1010 1528 0021 3422 3100 0000

 

Rachunki sum depozytowych:

(poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe, kaucje, wadia/zabezpieczenia należytego wykonania umowy)

BGK O/Rzeszów

 

Rachunek sum depozytowych w PLN

75 1130 1017 0021 1000 8390 0004

 

 Rachunek sum depozytowych w USD

 48 1130 1017 0021 1000 8390 0005

 

Rachunek sum depozytowych w EUR

 32 1130 1017 0021 1000 8390 0002

 

 Rachunek sum depozytowych w CHF

 59 1130 1017 0021 1000 8390 0001

 

 Rachunek sum depozytowych w GBP

 05 1130 1017 0021 1000 8390 0003

 

Rachunek sum na zlecenie:

(zaliczki wnoszone na poczet wynagrodzenia: biegłych sądowych, tłumaczy przysięgłych, kuratorów, mediatorów, rejestr spadkowy)

 

NBP O/Rzeszów

 80 1010 1528 0021 3413 9800 0000

 

Rachunek Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej:

(nawiązki i świadczenia pieniężne)

 

BGK O/Rzeszów

 19 1130 1105 0005 2161 4520 0001

 

Kody do przelewów zagranicznych:

 

IBAN                - PLN

BIC(SWIFT)      - NBPLPLPW - dla banku NBP

BIC(SWIFT)      - GOSKPLPW - dla banku BGK

 

 

Rachunek ZFŚS:   (spłaty pożyczek mieszkaniowych) :

 NBP O/Rzeszów

 63 1010 1528 0021 3418 9110 0000

 

 Rachunek wydatków budżetowych:

 

NBP O/Rzeszów

 93 1010 1528 0021 3422 3000 0000

 

 Opłat sądowych można dokonać:

  • w kasie Sądu Okręgowego w Przemyślu w formie gotówkowej i bezgotówkowej;
  • na rachunki bankowe Sądu Okręgowego w Przemyślu wskazane na stronie Sądu w zakładce ,,Obsługa Interesantów” - ,,Konta bankowe”;
  • przekazem pocztowym;

 

Zakupu znaków można dokonać:

  • w kasie Sądu Okręgowego w Przemyślu;
  • na stronie systemu e-Płatności (portal e-Płatności), pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl;


Uiszczanie opłat


Zgodnie z nowymi przepisa­mi opłaty sądowe uiszcza się w formie bezgotówkowej na rachunek bieżący dochodów właściwego sądu albo w for­mie wpłaty gotówkowej, bez­pośrednio w kasie sądu lub w formie znaków opłaty sądo­wej o odpowiedniej wartości.


E-znaki są możliwe do nabycia:

  • na stronie systemu e-Płatności (portal e-Płatności), pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl;
  • w kasach sądowych (wydruk na etykietach samoprzylepnych);

Osobami upoważnionymi do kasowania znaków opłaty sądo­wej są sędzia lub pracownik upoważniony do przyjmowania pism lub do wydawania doku­mentów.

Zgodnie z zapisem art. 83a Ustawy z 21 czerwca 2013 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 t.j. z późn. zm.), od 01.01.2015 r. sumy depozytowe podlegają konsolidacji Ministra Finansów.

W związku z tą zmianą wpłaty i wypłaty dla sum depozytowych nie będą realizowane w kasie sądu.

Wpłaty gotówkowe można dokonywać w placówkach pośrednika kasowego - Bank Pekao S.A. na niżej podane rachunki:
 

Lp

Treść

Numery rachunków wirtualnych, na które dokonywane są wpłaty – gotówkowe Sądu Okręgowego w Przemyślu

1

Sumy depozytowe w PLN

83 1240 6957 0111 0000 0000 0794

2

Sumy depozytowe w USD

76 1240 6957 0787 0000 0000 0100

3

Sumy depozytowe w EUR

29 1240 6957 0978 0000 0000 0126

4

Sumy depozytowe w CHF

83 1240 6957 0797 0000 0000 0056

5

Sumy depozytowe w GBP

94 1240 6957 0789 0000 0000 0064

 
Na blankiecie wpłaty w placówkach Pekao S.A. jako odbiorcę należy wpisać:

Bank Gospodarstwa Krajowego oraz jeden z ww. rachunków. Wpłaty w takiej formie będą zwolnione z opłat prowizyjnych

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 25 listopad 2008 Aktualizowany dnia: 18 listopad 2022
Opublikowany przez: Przemysław Kisała Aktualizowany przez: Małgorzata Bielańska-Jekabson
Licznik odwiedzin: 42000 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2022-11-18 11:15:12 Małgorzata Bielańska-Jekabson Zobacz zmiany
2022-11-18 11:14:49 Małgorzata Bielańska-Jekabson Zobacz zmiany
2022-11-18 11:13:45 Małgorzata Bielańska-Jekabson Zobacz zmiany
2022-10-26 09:44:08 Administrator Zobacz zmiany
2022-09-23 11:38:17 Przemysław Kisała Wersja oryginalna