Trybunał Konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej
http://www.trybunal.gov.pl/

Sąd Najwyższy Rzeczypospolitej Polskiej
http://www.sn.pl

Naczelny Sąd Administracyjny
http://www.nsa.gov.pl

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
http://www.rzeszow.sa.gov.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
http://bip.rzeszow.wsa.gov.pl/

Krajowa Rada Sądownictwa
http://www.krs.pl

Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie
http://www.ies.krakow.pl/

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia
http://www.iustitia.pl

 

Okręgowa Rada Adwokacka,
 www.ora.rzeszow.pl

 Naczelna Rada Adwokacka
www.adwokatura.pl

Okręgowa Izba Radców Prawnych
www.oirp.rzeszow.pl/

Krajowa Izba Radców Prawnych
http://www.kirp.pl

  

Izba Notarialna w Rzeszowie
http://www.rzeszow.notariat.pl/

 Krajowa Rada Notarialna
http://www.krn.org.pl

 

Biuro Rady Izby Komorniczej 
w Rzeszowie

http://www.izba.rzeszowska.komornik.pl

Biuro Krajowej Rady Komorniczej
Serwis komorników sądowych

 

Prokuratury

 Prokuratura Regionalna w Rzeszowie
Prokuratura Okręgowa w Przemyślu
 
 Prokuratura Rejonowa w Przemyślu

Prokuratura Rejonowa w Jarosławiu

  Prokuratura Rejonowa w Przeworsku

Prokuratura Rejonowa w Lubaczowie

 https://www.gov.pl/web/po-przemysl/prokuratury-rejonowe

Europejskie serwisy prawa

Portal Unii Europejskiej
http://europa.eu/index_pl.htm

Publiczny rejestr dokumentów Parlamentu Europejskiego
http://www4.europarl.eu.int/registre/recherche/RechercheSimplifiee.cfm?langue=PL

Dokumenty Komisji Europejskiej
http://europa.eu/documentation/index_pl.htm

Wyszukiwarka orzeczeń TS
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en

Orzeczenia sądowe wg sygnatur
http://curia.eu.int/en/content/juris/index.htm

Słownik terminologii wspólnotowej
http://ec.europa.eu/translation/polish/guidelines/documents/glossary_polish_pl.pdf

Wielojęzykowy bank terminów Komisji Europejskiej
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/962&format=HTML&aged=0&language=PL&guiLanguage=en

Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej
http://eur-lex.europa.eu/pl/index.htm

 

Organizacje międzynarodowe

 

Organizacja Narodów Zjednoczonych
http://www.un.org/

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości
http://www.icj-cij.org/

Rada Europy
http://www.coe.int/

Dyrekcja Generalna ds. Praw Człowieka
http://www.humanrights.coe.int/Intro/eng/GENERAL/welc2dir.htm

Europejski Trybunał Praw Człowieka
http://www.echr.coe.int/

Wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach dotyczących Polski
http://bip.ms.gov.pl/pl/prawa-czlowieka/europejski-trybunal-praw-czlowieka/orzecznictwo-europejskiego-trybunalu-praw-czlowieka/orzeczenia-w-sprawach-dotyczacych-polski/

Unia Europejska
http://europa.eu/index_pl.htm

Rzecznik Praw Obywatelskich Unii Europejskiej
http://www.ombudsman.europa.eu/glance/pl/default.htm

Europejski Trybunał Sprawiedliwości
http://ec.europa.eu/polska/information/eu_institutions/european_court_justice/index_pl.htm

Komisja Europejska
http://ec.europa.eu/index_pl.htm

Komitet Regionów
http://www.cor.europa.eu/pages/HomeTemplate.aspx

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczyny
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.pl.home

Parlament Europejski
http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_pl.htm

Rada Unii Europrjskiej
http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=&lang=pl

Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7024/

Eurostat
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/

 

 
 

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 25 listopad 2008 Aktualizowany dnia: 07 listopad 2022
Opublikowany przez: Przemysław Kisała Aktualizowany przez: Małgorzata Bielańska-Jekabson
Licznik odwiedzin: 93167 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2022-11-07 09:31:00 Małgorzata Bielańska-Jekabson Zobacz zmiany
2022-11-07 09:29:30 Małgorzata Bielańska-Jekabson Zobacz zmiany
2022-11-07 09:28:33 Małgorzata Bielańska-Jekabson Zobacz zmiany
2022-11-07 09:23:54 Małgorzata Bielańska-Jekabson Zobacz zmiany
2022-10-18 16:12:49 Przemysław Kisała Wersja oryginalna