Dostępność

Wideotumacz logotyp

INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH LUB SŁABOSŁYSZĄCYCH

Sąd Okręgowy w Przemyślu realizując zapisy ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy z dnia 19.08.2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, umożliwia osobom głuchym lub słabosłyszącym korzystanie z pomocy tłumacza języka migowego on-line.

Skorzystanie z usługi jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę.

Z usługi można skorzystać nie wychodząc z domu. Wystarczy posiadanie sprzętu komputerowego (komputer PC, laptop, tablet) wyposażonego w kamerę oraz podłączenie do Internetu. 

Usługa jest dostępna po kliknięciu w ikonę/piktogram (niebieskie ręce), w kolejności następuje połączenie z tłumaczem PJM w celu ustalenia  w czym może pomóc. Tłumacz dzwoni w imieniu osoby głuchej do Sądu Okręgowego w Przemyślu. 

Usługa dostępna jest w godzinach:
w poniedziałki od 8:00 do 17:30 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

tel. 16 6761300
e-mail: boi@przemysl.so.gov.pl  

Zakres informacji udzielanych za pośrednictwem wideotłumacza zgodny jest z treścią Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18.06.2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych.  

Jednocześnie informujemy, iż korzystanie z w/w systemu nie zastępuje tłumacza przysięgłego języka migowego w procesie sądowym.

Plan działania Sądu Okręgowego w Przemyślu, Sądu Rejonowego w Przeworsku i Sądu Rejonowego w Lubaczowie na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2021-2025 

pdfPlan działań SO Przemyśl, SR Przeworsk i SR Lubaczów w latach 2021 -2025 

Dane kontaktowe Koordynatora ds. dostępności 

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt w sprawie dostępności: Agnieszka Król-Zajdel
Email do osoby kontaktowej: dostepnosc@rzeszow.sa.gov.pl

Numer telefonu do osoby kontaktowej: 17 858 02 25

LogotypUE MS

 

  I.        Wnioski o zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno - komunikacyjnej

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062), każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować podmiot publiczny o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, o których mowa odpowiednio w art. 6 pkt 1 lub 3, tego podmiotu.

Zgodnie z art. 30 w/w ustawy osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej "wnioskiem".

Wniosek o zapewnienie dostępności jest wnoszony do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związane żądanie zapewnienia dostępności zawarte we wniosku.

Do Sądu można złożyć wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej (dalej „wniosek”).

Kto może złożyć wniosek

Strony, petenci w zakresie dostępności mogą:

a)  poinformować o braku dostępności;

b)  złożyć wniosek o zapewnienie dostępności;

c)  złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności.

Zgłoszenie, o którym mowa w pkt a, ma charakter wyłącznie informacyjny i może być złożone przez każdą stronę/petenta Sądu.

Wniosek, o którym mowa w pkt b, może złożyć osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy. Po wykazaniu interesu faktycznego, tj. wskazaniu realnej potrzeby skorzystania z usług Sądu osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy ma prawo wystąpić do Sądu  z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

Wniosek zawiera:

a)  dane kontaktowe wnioskodawcy;

b)  wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym;

c)  wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;

d)  wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Termin realizacji

Zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku następuje bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku, nie jest możliwe w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, to Sąd  niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności w zakresie określonym we wniosku Sąd jest obowiązany zaproponować rozwiązanie alternatywne oraz dołączyć uzasadnienie.

 

Złożenie wniosku

Wniosek można:

- przesłać na adres:

Sąd Okręgowego w Przemyślu

ul. Konarskiego 6

37-700 Przemyśl

- złożyć w Biurze Podawczym w poniedziałek od godz. 08:00 – 18:00, od wtorku do piątku w godz. 8.00 do 15.00, przerwa w godzinach od 11.00 do 11.30

- przesłać za pośrednictwem EPUAP (www.epuap.gov.pl); 

- przesłać pocztą elektroniczną na adres sad@przemysl.so.gov.pl 

 

Wnioski rozpatrywane są przez Dyrektora Sądu w uzgodnieniu z Koordynatorem Dostępności.

 

Tryb odwoławczy

W przypadku gdy Sąd nie zapewnił wnioskodawcy dostępności:

1.  w sposób i w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (podstawowe załatwienie sprawy), albo

2.  w terminie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku (w terminie wydłużonym), albo

3.  z powodów określonych w zawiadomieniu o braku możliwości zapewnienia dostępności

wnioskodawca ma prawo do złożenia skargi na brak dostępności do Prezesa Zarządu PFRON.

Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi w terminie 30 dni od dnia, w którym upłynął odpowiednio termin, o którym mowa w pkt 1 lub 2, albo od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w pkt 3.

 

II.        Wniosek z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej (dalej „żądanie”)

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848), każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Kto może wystąpić z żądaniem

Każda osoba w zakresie dostępności cyfrowej stron internetowych Sądu lub ich elementów może:

- poinformować o braku dostępności;

- złożyć żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej;

- złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności.

 

Żądanie zawiera:

- dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;

- wskazanie strony internetowej, lub elementu strony internetowej Sądu, które mają być dostępne cyfrowo;

- wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;

- wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

 

Termin realizacji

Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej Sądu następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej Sądu nie może nastąpić w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem, to Sąd niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności cyfrowej, jednak nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej zgodnie z żądaniem Sąd powiadamia osobę występującą z żądaniem o jej przyczynach i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu wraz z uzasadnieniem.

Złożenie żądania

Żądanie można:

a)  przesłać na adres:

Sąd Okręgowego w Przemyślu
ul. Konarskiego 6
37-700 Przemyśl

b)  złożyć w Biurze Podawczym w poniedziałek od godz. 08:00 – 18:00, od wtorku do piątku w godz. 8.00 do 15.00, przerwa w godzinach od 11.00 do 11.30

c)  przesłać za pośrednictwem EPUAP (www.epuap.gov.pl);

d)  przesłać pocztą elektroniczną na adres sad@przemysl.so.gov.pl


 

Wnioski rozpatrywane są przez Dyrektora Sądu w uzgodnieniu z Koordynatorem Dostępności.

 

Tryb odwoławczy

W przypadku gdy:

Sąd odmówi zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub wskazanego elementu strony internetowej, wskazanych w żądaniu, albo osoba występująca z żądaniem odmówi skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu – osoba występująca z żądaniem ma prawo do złożenia do Sądu skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

 


 

Klauzula Informacyjna – RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych w zakresie niezwiązanym ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości jest odpowiednio Prezes lub Dyrektor Sądu Okręgowego w Przemyśliu 37-700  Przemyśl, ul. Konarskiego 6 w zakresie realizowanych zadań.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  możliwy jest pod adresem do korespondencji: Sąd  lub adresem e-mail: iod@przemysl.so.gov.pl 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpoznania wniosku o zapewnienie dostępności na podstawie art. 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2020.1062) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa lub umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartych z Administratorem.

5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej wskazanego celu, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przepisami prawa.

6. Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO. Organem właściwym dla wniesienia skargi jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej 2024-03-06Przemysław KisałaDownload this file (Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej )Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej
2Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej 2024-03-06Przemysław KisałaDownload this file (Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej )Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyj