Instytucję lekarza sądowego normuje ustawa z dnia 15.06.2007 r. o lekarzu sądowym (Dz. U. 07.123.849 ze zm.), która weszła w życie od dnia 1.02.2008 r. 
Na podstawie ustawy lekarzem sadowym jest lekarz, z którym prezes sądu okręgowego zawarł umowę o wykonywanie czynności lekarza sądowego. Lekarz sądowy wystawia zaświadczenia potwierdzające zdolność lub niezdolność do stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie organu uprawnionego uczestników postępowania z powodu choroby, na obszarze właściwości danego sądu okręgowego. (art.2 ustawy)

Lekarzem sądowym może zostać lekarz, który spełnia następujące warunki:
1. ma prawo wykonywania zawodu lekarza na terytorium RP,
2. ma pełną zdolność do czynności prawnych,
3. nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
4. ma nieposzlakowaną opinię,
5. uzyskał rekomendację okręgowej rady lekarskiej,
6. ma tytuł specjalisty lub specjalizację I lub II stopnia.
7. nie jest wobec niego prowadzone postępowanie o:
- przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 
- związane z niedostatecznym przygotowaniem zawodowym,
- w przedmiocie niezdolności do wykonywania zawodu ze względu na stan zdrowia.

Prezes sądu okręgowego prowadzi wykaz lekarzy sądowych dla obszaru właściwości danego sądu okręgowego.
Wydanie zaświadczenia przez lekarz sadowego następuje po uprzednim osobistym zbadaniu uczestnika postępowania i po zapoznaniu się z dostępną dokumentacja medyczną. Wydane zaświadczenia podlegają rejestracji w rejestrze wystawionych zaświadczeń, prowadzonym przez lekarza sądowego.
Lekarzowi sądowemu przysługuje wynagrodzenie za każde wydanie zaświadczenie w wysokości 100 zł, a w przypadku konieczności dojazdu do uczestnika postępowania lekarzowi sądowemu przysługuje zwrot kosztów dojazdu na zasadach określonych w przepisach dotyczących pracowników zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (art. 18 ustawy).
Koszty  wystawienia  zaświadczenia  finansowane są z  budżetu państwa z części , której dysponentem  jest Minister Sprawiedliwości.
Prezes sądu okręgowego na wniosek organu uprawnionego może wstrzymać wypłatę wynagrodzenia:
1. w razie uzasadnionych wątpliwości co do rzetelności zaświadczenia wystawionego przez lekarza sądowego,
2. jeżeli zaświadczenie nie zawiera wszystkich wymaganych elementów (art. 19 ustawy).
 
  


W y k a z

lekarzy sądowych dla obszaru właściwości

Sądu Okręgowego w Przemyślu

 

 

 

 

 

 

Lp.

 

Imię i nazwisko

 

 

Numer telefonu

 

 

Numer prawa
wykonywania
zawodu

 

 

Specjalizacja

 

Termin rozpoczęcia

wykonywania

czynności lekarza sądowego

 

Miejsce

pracy

 

Dni i

godziny

przyjęć

 

1.

 

Janusz Bury

 

 

 

502 352 717

 

6062020

 

-chirurgia

 

 

1.02.2008r.

Specjalistyczna

Lekarska

Praktyka Wyjazdowa

ul. K. Jadwigi 17

37-600 Lubaczów

 

 

Poniedziałek-piątek

godz.12.00-15.00

2.

Marek

Krupowczyk     

604 943 097

3475565

-choroby

wewnętrzne

-medycyna

rodzinna

 

 

1.02.2008r.

NZOZ „Zdrowie"

s.c. Orły 37-716

ul. Krakowska 1

 

Poniedziałek-piątek

godz.8.00-12.00

 

 

3.

 

 

Krzysztof

Popławski

 

 

501 318 505

 

 

4476460

 

 

-ortopedia

-traumatologia

 

 

1.04.2008r.

 

 

Szpital Wojewódzki

ul. Monte Cassino 18

37-700 Przemyśl

 

 

 

Poniedziałek-piątek

godz.12.00-12.45

4.

Danuta

Skorupska-Pasierbska

 

501 202 034

57404691

-chirurgia ogólna

-chirurgia onkologiczna

 

24.06.2008r.

Szpital Wojewódzki

ul. Monte Cassino 18

37-700 Przemyśl

 

Poniedziałek-piątek

Godz.8.00-15.00

 

5.

 

Jolanta Homa

 

 

602 476 287

 

2775980

 

-pediatria

-medycyna rodzinna

 

23.01.2009r.

 

Wiejski Ośrodek

Zdrowia Zapałów

 

 

Poniedziałek, środa, czwartek, piątek

godz.7.00-14.30

Wtorek

godz.10.25-18.00

 

 

 

 

6.

 

 

 

Krystyna

Knara-Kotowska

 

 

 

 

(016) 621 03 01

 

 

 

5764779

 

 

 

-choroby wewnętrzne

-pulmonologia

 

 

 

 

23.01.2009r.

 

 

 

NZOZ

"VITA-LEK" Sp.j.

w Jarosławiu

ul. Kraszewskiego 24

 

 

 

 

poniedziałek-godz.11.00-18.00

wtorek godz. 16.00-18.00

środa-piątek godz. 11.00-18.00

 

 

7.

 

Małgorzata

Kumka-Koralewicz

             

 

(016) 623 54 14

502 828 699

 

7173065

 

-choroby wewnętrzne

 

23.01.2009r.

 

Gminny Ośrodek

Zdrowia

Wiązownica 378

 

 

Poniedziałek

godz.10.25-18.00

wtorek-piątek

godz. 7.00-14.35

 

8.

 

Jadwiga Lewkiewicz

 

 

 

 

(016) 621 33 30

 

5040450

 

-choroby wewnętrzne

-medycyna rodzinna

 

23.01.2009r.

 

Przychodnia Rejonowa

w Jarosławiu

ul. Kraszewskiego 19

 

 

przerwa
1-31.08.21r.
Poniedziałek-piątek

godz.7.00-14.35

9.

 

Irena

Zając

 

 

(016) 621 52 21

 

5718124

 

-choroby wewnętrzne

 

23.01.2009r.

 

Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu

Oddział dla

Przewlekle Chorych

ul.3 Maja 70

 

Poniedziałek-piątek

godz.7.25-15.00

10.

 

Hubert

Żak

 

(016) 621 25 68

501 686 366

 

3778471

 

-choroby wewnętrzne

 

23.01.2009r.

 

Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu

Oddział Wewnętrzny

ul.3 Maja 70

Poradnia Kardiologiczna

 

 

 

Wtorek

godz.12.00-13.00

 

11.

Jerzy

Sobień

 

605 245 524

3719629

-chirurgia ogólna

02.02.2009r.

Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu

ul.3 Maja 70

 

Czwartek

godz. 11.00-12.30

Zobacz stopkę...

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies. Więcej informacji na temat celu używania plików cookies i możliwości zmiany ustawień przeglądarki dostępnych jest w Polityce Prywatności.

Czy akceptujesz Politykę Prywatności?