OGŁOSZENIE

o konkursie na stanowisko specjalisty w zakresie psychologii

w Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów

Sądu Okręgowego w Przemyślu

 

Prezes Sądu Okręgowego w Przemyślu na podstawie art. 8 ust.1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. -
o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz.U.2018.708 j.t.) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie konkursów na stanowiska kierownika
i specjalisty opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów
(Dz.U.2016.367) ogłasza w drodze konkursu nabór kandydatów na stanowisko specjalisty w zakresie psychologii Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Przemyślu.

nazwa i adres sądu: Sąd Okręgowy w Przemyślu, 37-700 Przemyśl, ul. Konarskiego 6

sygnatura konkursu: K-111-11/23

liczba wolnych stanowisk: 2 etaty specjalisty w zakresie psychologii - w pełnym wymiarze czasu pracy

Kandydat na stanowisko specjalisty w zakresie psychologii opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów powinien spełniać następujące wymagania:

-    posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,

 • posiadać obywatelstwo polskie, obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje mu prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach,
 • ukończone studia wyższe z zakresu psychologii w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskała tytuł magistra lub ukończyła zagraniczne studia z zakresu psychologii uznane w Rzeczypospolitej Polskiej oraz która posiada co najmniej 3-letni staż pracy w poradnictwie rodzinnym lub
  z młodzieżą społecznie niedostoswaną albo 3-letnią praktykę kliniczną,
 • posiadać nieposzlakowaną opinię,
 • nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • nie może być prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku specjalisty.

Zakres zadań na stanowisku specjalisty w zakresie psychologii określa art. 1 ustawy z dnia
5 sierpnia 2015 r. - o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz.U.2018.708 j.t.).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Wniosek o zatrudnienie na stanowisku specjalisty w zakresie psychologii w opiniodawczym zespole sądowych specjalistów, adresowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Przemyślu, ze wskazaniem sygnatury konkursu oraz podaniem danych teleadresowych;
 2. Życiorys i informacja o przebiegu kariery zawodowej;
 3. Oryginały lub urzędowo poświadczone odpisy dokumentów potwierdzających

ukończenie studiów wyższych z zakresu psychologii w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub ukończenie zagranicznych studiów z zakresu psychologii uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej;

 1. Oryginały, urzędowo poświadczone odpisy lub poświadczone przez siebie kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 3-letni staż pracy w poradnictwie rodzinnym lub
  z młodzieżą społecznie niedostosowaną albo 3-letnią praktykę kliniczną;
 2. Oświadczenie, że kandydat jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, obywatelem innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EF stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, albo obywatelem innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje mu prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach;
 3. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 4. Oświadczenie, że kandydat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 5. Zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku specjalisty
  w zakresie psychologii, wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników, na podstawie wyników badania lekarskiego przeprowadzonego przy uwzględnieniu tego, że na stanowisku specjalisty
  w zakresie psychologii występują zagrożenia wynikające z pracy na stanowiskach decyzyjnych i związanych z odpowiedzialnością, oraz obejmującego, jeśli lekarz przeprowadzający badanie uzna to za niezbędne do prawidłowej oceny stanu zdrowia, skorzystanie z konsultacji psychologicznej;
 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych
  w dokumentach przedkładanych na potrzeby organizowanego konkursu;
 7. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dla kandydatów;
 8. Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje
  i osiągnięcia.

Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Przemyślu (www.przemysl.so.gov.pl) w dołączonym pliku do niniejszego konkursu.

Składane oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydata.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 15 grudnia 2023 r. bezpośrednio w siedzibie Sądu Okręgowego w Przemyślu (w Biurze Podawczym - parter budynku) lub za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe na adres:

Sąd Okręgowy w Przemyślu Oddział Administracyjny
ul. Konarskiego 6
37-700 Przemyśl

z dopiskiem: ,,konkurs na stanowisko specjalisty w zakresie psychologii Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym Przemyślu”

Konkurs składa się z trzech etapów:

 • etap pierwszy - wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
 • etap drugi - sporządzenie przez kandydata pracy pisemnej stanowiącej rozwiązanie wybranego przez kandydata jednego z dwóch zadań przygotowanych przez komisję konkursową,
 • etap trzeci - rozmowa kwalifikacyjna.

Inne informacje:

- w przypadku załączenia dokumentów obcojęzycznych, należy także dołączyć ich tłumaczenia na język polski, dokonane przez tłumacza przysięgłego. W przypadku nie spełnienia tego wymogu, dokumenty nie będą uwzględnione.

- oferty przesłane czy doręczone osobiście po terminie nie będą rozpatrywane, decyduje data stempla pocztowego w ofertach przesłanych za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe,

-  oferty nie spełniające wskazanych wymogów zostaną odrzucone,

- kandydaci dopuszczeni do kolejnych etapów konkursu, zostaną każdorazowo powiadomieni
o terminie i miejscu kolejnego etapu konkursu poprzez zamieszczenie listy kandydatów na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Przemyślu (www.przemysl.so.gov.pl) oraz poprzez wywieszenie listy na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Okręgowego w Przemyślu - co najmniej 7 dni przed terminem kolejnego etapu,

- przy wpływie bardzo malej ilości zgłoszeń, zastrzega się możliwość przeprowadzenia zarówno drugiego, jak i trzeciego etapu konkursu - w tym samym dniu. Powyższa informacja zostanie ogłoszona wraz z listą osób zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu.

- kandydaci, którzy nie zostaną wybrani w drodze konkursu na ww. stanowisko, mogą odebrać złożone dokumenty rekrutacyjne osobiście w siedzibie Sądu Okręgowego w Przemyślu - Oddział Administracyjny (pokój 157), w ciągu 14 dni od zakończenia procedury konkursowej, natomiast dokumenty nieodebrane po upływie zakreślonego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.

               Prezes Sądu Okręgowego

            w Przemyślu

         Lucyna Zygmunt

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Treść ogłoszenia2023-11-09Paweł BlajerDownload this file (Treść ogłoszenia)Treść ogłoszenia
2Wzory oświadczeń2023-11-09Paweł BlajerDownload this file (Wzory oświadczeń)Wzory oświadczeń

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 09 listopad 2023 Aktualizowany dnia: 09 listopad 2023
Opublikowany przez: Paweł Blajer Aktualizowany przez:
Licznik odwiedzin: 806 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2023-11-09 09:52:54 Paweł Blajer Wersja oryginalna